Lập công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty, giấy phép kinh doanh các loại hình công ty TNHH, Cổ phần, Một thành viên,...

Xem chi tiết

Quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý, tái cấu trúc, xây dựng hệ thống quản trị, xây dựng hệ thống dánh giá hiệu quả KPI, triển khai ERP,....

Xem chi tiết

Giấy phép con

Giấy phép kinh doanh khách sạn, giấy phép đầu tư nước ngoài, giấy phép kinh doanh vận tải, Karaoke, vũ trường,.....

Xem chi tiết